top of page
Analzya_potravin-1589.jpg

Forenzní chemie

Specializace magisterského studijního programu Analytická chemie

logoVSCHT_stred.png
Proč tento program
Studijní plán
lab-1825276.jpg

Proč si vybrat právě tuto specializaci?

Rozšiřuje studijní program analytické chemie o předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz klademe na metody, které umožňují stopové analýzy malých množství vzorků, na profilování z hlediska původu vzorku, na analýzy stop výbušnin, drog a jiných sledovaných (bio)materiálů. Seznámíte se s praktickou odorologií, s drogovou problematikou, s problematikou výbušnin, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Získáte také znalosti o nezbytném chemometrickém zpracování výsledků, abyste dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. V potřebném rozsahu získáte také široké znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky při práci s kriminalistickými databázemi, relačními databázemi, simulacemi analýz apod.

V rámci přednášek a cvičení se naučíte:

 • principy rozmanitých analytických metod, například separačních, spektroskopických a elektroanalytických, využívaných v kriminalistice

 • potřebnou legislativu při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál

 • teoretické i praktické znalosti použitelné při práci ve forenzně orientovaných laboratořích (např. o odorologii, drogách, výbušninách a ultrastopové analýze)

 • základy informační techniky zaměřené na zpracování dat a jejich porovnání s kriminalistickými databázemi

Čeká vás rozsáhlá laboratorní výuka s moderními přístroji:

 • stanovení rtuti ve vlasech (AAS)

 • separace a stanovení anorganických aniontů (CE), akcelerantů hoření a vyšších uhlovodíků včetně jejich derivátů (GC-MS)

 • spektrometrická analýza směsi MeOH a EtOH (Ramanova spektrometrie)

 • analýza drog (TLC)

 • ověření pravosti rukopisu (Ramanova spektrometrie a TLC)

Jaké získám uplatnění?

 • Kriminalistické laboratoře Policie ČR (kriminalista, soudní znalec)

 • Pracoviště Celní správy ČR (ověřování dovážených látek)

 • Forenzní laboratoře

 • Vojenské laboratoře

 • Hasičský záchranný sbor ČR

 • Ústavy Akademie věd ČR

 • Vědecké instituce

 • Doktorské studium (především program D402 Chemie)

Možnost finanční odměny při práci na grantových projektech

Analzya_potravin-1511.jpg

Kompletní studijní plán specializace
Forenzní chemie N403B

Společný předmět

Povinný předmět

Povinně volitelný předmět

Více podrobností

Vyber si labraoř
Lidé na ústavu
analysis-4402809_1920.jpg

Přehled našich laboratorních skupin

Laboratorní skupiny jsou řazeny na základě relevance k této specializaci

Vyučující specializačních předmětů

Straus-Jiří_featured.jpg

Specialista na kriminalistickou techniku a expertízy

Uhlíková_Tereza.jpg

Odbornice na kvantově chemické výpočty struktur a spekter

Alla Sinica.jpg

Specialistka na spektroskopické metody a biologické systémy

Sykora_David.jpg

Specialista na separační metody s důrazem na kombinaci LC a MS

Patrik Kania.jpg

Odborník na vysoce rozlišenou rotační spektroskopii

Martin Člupek.jpg

Expert na vibračně-spektroskopické metody

Závěrečné práce
OVA_Lavky_VSCHT_BoysPlayNice_20.jpg

Odborné publikace

Broncová G., Slaninová T., Trchová M., Prokopec V., Matějka P., Šiškanova T., Optimization of Electrochemical Visualization of Latent Fingerprints with Poly(Neutral Red) on Brass Surfaces, Polymers, 2021, 13, 19, 3220

DOI: 10.3390/polym13193220

07.png

Nemeškalová A., Hájková K., Mikulů L., Sýkora D., Kuchař M., Combination of UV and MS/MS detection for the LC analysis of cannabidiol-rich products, Talanta, 2020, 219, 1 November 2020,121250.

DOI: 10.1016/j.talanta.2020.121250

13.jpg

Fagan P., Spálovská D., Kuchař M., Černohorský T., Komorousová L., Kocourková L., Setnička V., Ecstasy tablets: Rapid identification and determination of enantiomeric excess of MDMA, Forensic Chemistry, 2021, 26, 100381
DOI 10.1016/j.forc.2021.100381

08.jpg

Pojmanová P., Ladislavová N., Urban Š., Development of a Method for the Measurement of Human Scent Samples Using Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography with Mass Detection, SEPARATIONS, 2021, 8, 12, 232.

DOI 10.3390/separations8120232

10.jpg

Králík F., Fagan P., Kuchař M., Setnička V., Structure of heroin in a solution revealed by chiroptical spectroscopy, Chirality 2020, 32, 6, 854-865.

DOI 10.1002/chir.23196

Spálovská D., Pekárek T.; Kuchař M., Setnička V., Comparison of genuine, generic and counterfeit Cialis tablets using vibrational spectroscopy and statistical methods, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2021, 206, 30 November 2021.

DOI: 10.1016/j.jpba.2021.114383

09.jpg
11.jpg

Fagan P., Spálovská D., Jurok R., Kuchař M., Schrenková V., Setnička V., Structural analysis of MDMA in solution by methods of chiroptical spectroscopy supported by DFT calculations, Vibrational Spectroscopy, 2021, 114, MAY 2021,103255.

DOI: 10.1016/j.vibspec.2021.103255

12.jpg

Šiškanová T., Pospíšilová E., Prokopec V., Screening of Synthetic Cathinones by Potentiometric Sensor Array and Chemometrics, Electroalalysis, 2022, 34.

DOI: 10.1002/elan.202100483

14.jpg

Účast na mezinárodní konferenci „Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování 2022", přednášky byly publikovány v časopise FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA 2023, 8 (1), http://dx.doi.org/10.37355/fvpk-2023/1

DSC_6218.jpg

Příklady témat závěrečných prací

 • Degradace skladovaných peroxidových výbušnin – změny složení v čase

 • Detekce peroxidových výbušnin pomocí přenosného GC-MS systému

 • Elektrochemická detekce tryptaminu a jeho syntetických derivátů

 • Elektrochemické senzorové systémy pro testování drog ze skupiny syntetických kathinonů

 • Elektrochemické senzory pro analýzu potu anebo slin

 • Enantioseparace a stanovení deschlorketaminu a jeho metabolitů kapilární elektroforézou

 • Kvantifikace a identifikace bioaktivních a ředících složek ve vzorcích obsahujících kokain

 • Preparativní enantioseparace psychoaktivních látek

Příběhy našich absolventů

Kontakt
bottom of page