top of page
vícekanálová pipeta

Analytická chemie,
forenzní chemie a analýza léčiv

Studijní programy a specializace budoucnosti

logo VŠCHT
O Ústavu
Zkumavky

O Ústavu analytické chemie

Náš ústav má dlouholetou tradici. U nás máte na výběr několik studijních programů s potenciálním uplatněním ve firmách, které patří ke špičce v chemickém odvětví. Během studia budete mít možnost nejen nahlédnout, ale také si vyzkoušet nejmodernější vybavení laboratoří, pracovat na zajímavých projektech a především využívat všechny možnosti, které VŠCHT Praha nabízí!

3D model molekuly

Naučíte se

 • principy rozmanitých analytických metod, například separačních, spektroskopických a elektroanalytických

 • provádět analýzu vzorku včetně jeho odběru, přípravy
  k analýze a následného zpracování dat a interpretace výsledků

 • teoretické i praktické znalosti použitelné při práci ve forenzně orientovaných laboratořích

 • základy informační techniky zaměřené na zpracování dat
  a jejich porovnání s kriminalistickými databázemi

 • pracovat v laboratoři, obsluhovat a vyvíjet moderní analytické přístroje

Uplatnění

 • analytické laboratoře (analýza životního prostředí, potravin, materiálů)

 • farmaceutické firmy (výroba a výzkum generických
  a nových léčiv)

 • Česká obchodní inspekce

 • Hasičský záchranný sbor ČR

 • kriminalistické laboratoře Policie České republiky

 • pracoviště Celní správy České republiky

Studijní programy
Vzorky vody

Studijní programy a specializace

Vyber si obor na Ústavu analytické chemie, který nejlépe odpovídá tvým představám.

Vybrané práce
Zkumavky

Vyber si svou laboratoř již v prváku

...nebo se inspiruj tématy
kvalifikačních prací

Bakalářské

 • Léčiva a drogy v lidském pachu

 • Elektrodové pole pro odhalení falšování nápojů

 • Identifikace vybraných chemických látek pomocí speciálně cvičených psů

 • Určování padělků léčiv pomocí terahertzové spektroskopie

 • Forenzní analýza destilátů pomocí NMR

 • Prvková analýza kávy

 • Vliv vnějších fyzikálně-chemických podmínek na strukturu kokainu

 • Studium Alzheimerovy choroby metodami chiroptické a vibrační spektroskopie

 • Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Calea zacatechichi

 • Analýza směsí syntetických kanabinoidů pomocí kapilární elektroforézy

 • Charakterizace sorpčních vlastností vybraných materiálů inženýrské bariéry

model molekuly

Magisterské

 • Rozdíly v lidském pachu v závislosti na věku osoby

 • Elektrochemické senzorové systémy pro detekci nízkomolekulárních tumorových markerů

 • Detekce peroxidových výbušnin pomocí přenosného GC-MS systému

 • Vysoce rozlišená mikrovlnná spektroskopie jako nástroj pro pozorování vesmíru

 • Kvantifikace a identifikace bioaktivních a ředících složek ve vzorcích obsahujících kokain

 • Autentizace původu vína na základě obsahu stopových prvků

 • Studium struktury nových syntetických drog v roztoku metodami vibrační spektroskopie

 • Simulace spekter rotačního cirkulárního dichroismu

 • Studium falzifikátů anabolických androgenních steroidů v olejové matrici metodou LC-MS

 • Preparativní enantioseparace psychoaktivních látek

 • Detekce a stanovení významných radionuklidů v environmentálních vzorcích

model methamfetaminu

Doktorské

 • Vývoj metod vibrační a chiroptické spektroskopie pro identifikaci drog a padělků léčiv

 • Molekulová skladba pachové signatury

 • Chiroptická spektroskopie v diagnostice metabolických a nádorových onemocnění

 • Rotační přechody v nízkoležících vibračních stavech kyseliny azidovodíkové, 1,2,3,4-tetrahydrochinolinu a indolu

 • Hmotnostně spektrometrické zobrazovaní lipidů pro studium neurodegenerace

 • Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS

 • Spektroskopie vysokého rozlišení v terahertzové a mikrovlnné oblasti spektra

 • Studium farmakokinetiky a metabolismu psychoaktivních látek technikou LC-MS

 • Určení etnického původu podle pachového vzorku jedince

 • Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely

 • Vývoj analytických metod pro forenzní analýzu jaderných materiálů

Příběhy absolventů
mikroskop
model metadonu

Zúčastni se (nejen studentských) soutěží

Celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka“

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"
který spolupořádá Ústav analytické chemie VŠCHT Praha spolu s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické.
Soutěž je určena pro studenty  bakalářských a magisterských studijních programů.
První tři vítězná místa bývají odměněna finanční částkou

Studentská vědecká konference (SVK)

Studentská vědecká a odborná činnost má na Ústavu analytické chemie dlouhodobou tradici. Cílem této aktivity je seznámit studenty s moderními směry v analytické chemii a ve spolupráci se školiteli našeho pracoviště připravit práci vycházející z vlastní činnosti studenta.

Práce je předkládána písemnou formou komisi a ústně prezentována během desetiminutové přednášky s následující pětiminutovou diskuzí. Odborné komise sestaví pořadí prezentovaných příspěvků v každé sekci a vyhlásí umístění soutěžících.

Život na VŠCHT
nmr zkumavky

Příběhy
našich absolventů

Život na VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je tradiční veřejnou vysokou školou a přirozeným centrem špičkového studia
a výzkumu. Patří mezi největší tuzemské instituce zaměřené na vývoj léčiv, technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství
a výživu, životní prostředí a nově také ekonomiku a management.

 

Podle respektovaného mezinárodního žebříčku vysokých škol QS ranking 2021 patří mezi 350 nejlepších světových univerzit,
v individuální podpoře studentů při výuce dokonce mezi TOP 50.

Pro zaměstnavatele jsou absolventi VŠCHT často první volbou – kromě hlubokých teoretických znalostí a laboratorní zručnosti na nich oceňují především pronikavé inženýrské myšlení a schopnost rychle reagovat na nové problémy. Nejčastěji se absolventi uplatní jako vedoucí laboratoří, firemní technologové, manažeři, vědci či odborníci ve státní správě.

 

Učitelé z VŠCHT jsou mimo pedagogických povinností zapojeni do aktuálního firemní výzkumu i státních a mezinárodních projektů, které řeší aktuální problémy dneška – sucho, vývoj nových léků, kvalitu a bezpečnost potravin, energetickou bezpečnost, optimalizaci výroby atd.

kapalinová chromatografie
model MDMA

Termíny

Bakalářské studium

15. 1. 2024 / pondělí / K dispozici elektronická přihláška

31. 3. 2024 / pátek / Uzávěrka přijímacího řízení

16. 5. 2024 / čtvrtek / Zveřejnění předběžných výsledků

17. 6. 2024 / pondělí / Nahrání maturitního vysvědčení do systému

24. 6. 2024 / pondělí / Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Magisterské studium

model ketaminu

15. 1. 2024 / pondělí / K dispozici elektronická přihláška

31. 3. 2024 / pátek / Poslední den přijímání přihlášek

2. pol. května 2024 / Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří je konají

27. 6. 2024 / čtvrtek/ Stanovení pořadí a zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Nejpozději do dne zápisu / Doložit doklady o bakalářském studiu

Kontakt
bottom of page