top of page
vícekanálová pipeta

Analytická chemie,
forenzní chemie a analýza léčiv

Studijní programy a specializace budoucnosti

logo VŠCHT
O Ústavu
Zkumavky

O Ústavu analytické chemie

Náš ústav má dlouholetou tradici. U nás máte na výběr několik studijních programů s potenciálním uplatněním ve firmách, které patří ke špičce v chemickém odvětví. Během studia budete mít možnost nejen nahlédnout, ale také si vyzkoušet nejmodernější vybavení laboratoří, pracovat na zajímavých projektech a především využívat všechny možnosti, které VŠCHT Praha nabízí!

3D model molekuly

Naučíte se

 • principy rozmanitých analytických metod, například separačních, spektroskopických a elektroanalytických

 • provádět analýzu vzorku včetně jeho odběru, přípravy
  k analýze a následného zpracování dat a interpretace výsledků

 • teoretické i praktické znalosti použitelné při práci ve forenzně orientovaných laboratořích

 • základy informační techniky zaměřené na zpracování dat
  a jejich porovnání s kriminalistickými databázemi

 • pracovat v laboratoři, obsluhovat a vyvíjet moderní analytické přístroje

Uplatnění

 • analytické laboratoře (analýza životního prostředí, potravin, materiálů)

 • farmaceutické firmy (výroba a výzkum generických
  a nových léčiv)

 • Česká obchodní inspekce

 • Hasičský záchranný sbor ČR

 • kriminalistické laboratoře Policie České republiky

 • pracoviště Celní správy České republiky

Studijní programy
Vzorky vody

Studijní programy a specializace

Vyber si obor na Ústavu analytické chemie, který nejlépe odpovídá tvým představám.

Vybrané práce
Zkumavky

Vyber si svou laboratoř již v prváku

...nebo se inspiruj tématy kvalifikačních prací

Bakalářské

Léčiva a drogy v lidském pachu

Elektrodové pole pro odhalení falšování nápojů

Identifikace vybraných chemických látek pomocí speciálně cvičených psů

Určování padělků léčiv pomocí terahertzové spektroskopie

Forenzní analýza destilátů pomocí NMR

Prvková analýza kávy

Vliv vnějších fyzikálně-chemických podmínek na strukturu kokainu

Studium Alzheimerovy choroby metodami chiroptické a vibrační spektroskopie

Biologicky aktivní látky v psychoaktivní rostlině Calea zacatechichi

Analýza směsí syntetických kanabinoidů pomocí kapilární elektroforézy

Charakterizace sorpčních vlastností vybraných materiálů inženýrské bariéry

Magisterské

Rozdíly v lidském pachu v závislosti na věku osoby

Elektrochemické senzorové systémy pro detekci nízkomolekulárních tumorových markerů

Detekce peroxidových výbušnin pomocí přenosného GC-MS systému

Vysoce rozlišená mikrovlnná spektroskopie jako nástroj pro pozorování vesmíru

Kvantifikace a identifikace bioaktivních a ředících složek ve vzorcích obsahujících kokain

Autentizace původu vína na základě obsahu stopových prvků

Studium struktury nových syntetických drog v roztoku metodami vibrační spektroskopie

Simulace spekter rotačního cirkulárního dichroismu

Studium falzifikátů anabolických androgenních steroidů v olejové matrici metodou LC-MS

Preparativní enantioseparace psychoaktivních látek

Detekce a stanovení významných radionuklidů v environmentálních vzorcích

Doktorské

Vývoj metod vibrační a chiroptické spektroskopie pro identifikaci drog a padělků léčiv

Molekulová skladba pachové signatury

Chiroptická spektroskopie v diagnostice metabolických a nádorových onemocnění

Rotační přechody v nízkoležících vibračních stavech kyseliny azidovodíkové, 1,2,3,4-tetrahydrochinolinu a indolu

Hmotnostně spektrometrické zobrazovaní lipidů pro studium neurodegenerace

Analýza psychoaktivních látek a jejich metabolitů metodou LC-MS

Spektroskopie vysokého rozlišení v terahertzové a mikrovlnné oblasti spektra

Studium farmakokinetiky a metabolismu psychoaktivních látek technikou LC-MS

Určení etnického původu podle pachového vzorku jedince

Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely

Vývoj analytických metod pro forenzní analýzu jaderných materiálů

model molekuly
model methamfetaminu
Příběhy absolventů
mikroskop
model metadonu

Zúčastni se (nejen studentských) soutěží

Celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu Karla Štulíka“

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"
který spolupořádá Ústav analytické chemie VŠCHT Praha spolu s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické.
Soutěž je určena pro studenty  bakalářských a magisterských studijních programů.
První tři vítězná místa bývají odměněna finanční částkou

Ročníky

Studentská vědecká konference (SVK)

Studentská vědecká a odborná činnost má na Ústavu analytické chemie dlouhodobou tradici. Cílem této aktivity je seznámit studenty s moderními směry v analytické chemii a ve spolupráci se školiteli našeho pracoviště připravit práci vycházející z vlastní činnosti studenta.

Práce je předkládána písemnou formou komisi a ústně prezentována během desetiminutové přednášky s následující pětiminutovou diskuzí. Odborné komise sestaví pořadí prezentovaných příspěvků v každé sekci a vyhlásí umístění soutěžících.

Život na VŠCHT
nmr zkumavky

Příběhy našich absolventů

Život na VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je tradiční veřejnou vysokou školou a přirozeným centrem špičkového studia
a výzkumu. Patří mezi největší tuzemské instituce zaměřené na vývoj léčiv, technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství
a výživu, životní prostředí a nově také ekonomiku a management.

 

Podle respektovaného mezinárodního žebříčku vysokých škol QS ranking 2021 patří mezi 350 nejlepších světových univerzit,
v individuální podpoře studentů při výuce dokonce mezi TOP 50.

Pro zaměstnavatele jsou absolventi VŠCHT často první volbou – kromě hlubokých teoretických znalostí a laboratorní zručnosti na nich oceňují především pronikavé inženýrské myšlení a schopnost rychle reagovat na nové problémy. Nejčastěji se absolventi uplatní jako vedoucí laboratoří, firemní technologové, manažeři, vědci či odborníci ve státní správě.

 

Učitelé z VŠCHT jsou mimo pedagogických povinností zapojeni do aktuálního firemní výzkumu i státních a mezinárodních projektů, které řeší aktuální problémy dneška – sucho, vývoj nových léků, kvalitu a bezpečnost potravin, energetickou bezpečnost, optimalizaci výroby atd.

kapalinová chromatografie
model MDMA

Termíny

Bakalářské studium

15. 1. 2024 / pondělí / K dispozici elektronická přihláška

31. 3. 2024 / pátek / Uzávěrka přijímacího řízení

16. 5. 2024 / čtvrtek / Zveřejnění předběžných výsledků

17. 6. 2024 / pondělí / Nahrání maturitního vysvědčení do systému

24. 6. 2024 / pondělí / Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

model ketaminu

Magisterské studium

15. 1. 2024 / pondělí / K dispozici elektronická přihláška

31. 3. 2024 / pátek / Poslední den přijímání přihlášek

2. pol. května 2024 / Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří je konají

27. 6. 2024 / čtvrtek/ Stanovení pořadí a zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Nejpozději do dne zápisu / Doložit doklady o bakalářském studiu

Kontakt
bottom of page