top of page
science-5314419_1920.jpg

Analytická chemie a jakostní inženýrství

Specializace magisterského studijního programu Analytická chemie

logoVSCHT_stred.png
Proč tento program
Studijní plán
lab-1825276.jpg

Proč si vybrat právě tuto specializaci?

Specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na analytické metody, chemometriku a příbuzné disciplíny. Důraz klademe na spektroskopické, elektrochemické a separační metody, v potřebném rozsahu se seznámíte také se statistickými, bioanalytickými, radioanalytickými a dalšími metodami. Získáte široké znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky v analytické chemii. V neposlední řadě získáte praktické laboratorní dovednosti (laboratorní práce v malých 1-3členných skupinách) a návyky správného měření, neboť velkou pozornost věnujeme metodám zabezpečování a řízení jakosti, statistickým metodám a správné laboratorní praxi.

V rámci přednášek a cvičení se naučíte:

 • principy rozmanitých analytických metod, například separačních, spektroskopických, elektroanalytických, bioanalytických, radioanalytických a statistických

 • provádět analýzu vzorku včetně jeho odběru, přípravy k analýze a následného zpracování dat a interpretace výsledků, včetně jejich chemometrického zhodnocení

 • znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky v analytické chemii

 • požadavky správné výrobní/laboratorní praxe, zajištění kvality a validace analytických metod

 • teoretické i praktické znalosti použitelné při práci v analytických laboratořích

Čeká vás rozsáhlá laboratorní výuka s moderními přístroji:

 • separace a stanovení polyaromátů (HPLC), olejnin (GC) a anorganických aniontů (CE a ITP)

 • spektrometrická analýza krystalických a amorfních látek (Ramanova spektrometrie; IČ: ATR, DRIFT, transmise), mezimolekulárního komplexu diclofenaku s cyklodextrinem (NMR), vyšších uhlovodíků včetně jejich derivátů (GC-MS)

 • stanovení glukózy včetně přípravy a charakterizace polymerní citlivé vrstvy cyklickou voltametrií (elektrochemická impedanční spektroskopie), ibuprofenu (potenciometrie), jodidů (diferenční pulzní voltametrie)

 • analýza hornin po jejich rozkladu (AAS, AES, ICP-MS)

Jaké získám uplatnění?

 • Analytické laboratoře (například vývojový analytik, vedoucí laboratoře, manažer jakosti a kvality, metrolog, auditor analytických laboratoří)

 • Inspekce životního prostředí

 • Hasičský záchranný sbor ČR (identifikace látek v opuštěných skladech)

 • Česká obchodní inspekce (zajištění bezpečnosti potravin)

 • Celní správa

 • Státní zdravotní ústav

 • Ústavy Akademie věd ČR

 • Vědecké instituce

 • Doktorské studium (především program D402 Chemie)

Možnost finanční odměny při práci na grantových projektech

diagnosis-2352652_1920.jpg

Kompletní studijní plán specializace
Analytická chemie a jakostní inženýrství N403C

Společný předmět

Povinný předmět

Povinně volitelný předmět A

Povinně volitelný předmět B

Více podrobností

Vyber si labraoř
Lidé na ústavu
analysis-4402809_1920.jpg

Přehled našich laboratorních skupin

Laboratorní skupiny jsou řazeny na základě relevance k této specializaci

Vyučující specializačních předmětů

Záruba_Kamil.jpg

Specialista na nanotechnologie, jejich využití a charakterizaci

Antonin Kana.jpg

Specialista na prvkovou stopovou analýzu

Patrik Kania.jpg

Odborník na vysoce rozlišenou rotační spektroskopii

Martin Člupek.jpg

Expert na vibračně-spektroskopické metody

Sykora_David.jpg

Specialista na separační metody s důrazem na kombinaci LC a MS

Závěrečné práce
vaccine-5074670_1920.jpg

Odborné publikace

Mestek O., Loula M., Kaňa A., Vosmanská M., Can ultrafast single-particle analysis using ICP-MS affect the detection limit? Case study: Silver nanoparticles, Talanta, 2020, 210, APR 1. 
DOI: 10.1016/j.talanta.2019.120665

Kučáková K., Dolenský B., Molecular structure study of a heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin complex of cholesterol, Steroids, 2020, 155, MAR 2020, 108555.

DOI 10.1016/j.steroids.2019.108555

15.jpg

Dolenský B., Tatar A., Havlík M., Navrátilová T., Hajduch J., Matějka P., Methodology of deconvolution of total solute retention on chemically modified stationary phases to structure specific contributions of bound compounds, Journal of Chromatography A, 2021, 1642, 12 April 2021, 462030. 
DOI 10.1016/j.chroma.2021.462030

16.png

Sýkora D., Záruba K., Butnariu M., Tatar A., Pham M. H., Studenovský M., Řezanka P., Král V., New multimodal stationary phases prepared by Ugi multicomponent approach, Journal of Separation Science, 2020, 43, 22, 4178-4190.

DOI 10.1002/jssc.202000587

1-s2.0-S0021967321001540-fx1_lrg.jpg
19.png

Kaňa A., Sadowska M., Kvíčala J., Mestek O., Simultaneous determination of oxo- and thio-arsenic species using HPLC-ICP-MS, Journal of Food Composition and Analysis, 2020, 92, September 2020, nestránkováno.

DOI 10.1016/j.jfca.2020.103562

18.png
DSC_6218.jpg

Příklady témat závěrečných prací

 • 1H NMR analýza metabolitů v krevní plazmě

 • Afinitní elektrochromatografie uvnitř křemenných kapilár pokrytých vrstvou polymerů

 • Analýza migrace radionuklidů inženýrskými bariérami

 • Analýza biologických tkání pomocí Ramanovy spektroskopie s různou excitační vlnovou délkou

 • Analýza extraktů rostlinného materiálu metodami povrchem zesílené vibrační spektroskopie

 • Analýza syntetických kathinonů v biologické matrici pomocí kapilární elektroforézy

 • Analýza vybraných fytokanabinoidů v rostlinách rodu cannabis metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií

 • Aplikace chemometrických metod při vibračně spektroskopické analýze hnojiv

Příběhy našich absolventů

Kontakt
bottom of page