top of page
soap-bubbles-7068493_1920.jpg

D402
/ Chemie

doktorský studijní program s možností dále se rozvíjet v oblastech analytické chemie

logoVSCHT_stred_NEGtext.png
Proč tento program
laboratory-3827745_1920.jpg

Proč si vybrat právě tento doktorský studijní program?

Cílem doktorského studijního programu Chemie je vzdělávat vysoce kvalifikované odborníky s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti analytické chemie. Absolventi tohoto programu budou připraveni na samostatnou vědeckou práci ve výzkumných institucích, na univerzitách nebo v praxi v oblasti analytické chemie léčiv, forenzní analytické chemie, analytické chemie a jakostního inženýrství.

Kde najdu po absolvování uplatnění?

Absolvent studijního programu Chemie získá hluboké interdisciplinární teoretické i praktické znalosti v oboru analytické chemie, bude zvládat a vyvíjet experimentální techniky a kvalifikovaně ovládat přístroje odpovídající jeho specializaci díky nabytým teoretickým a praktickým znalostem principů a možností jejich použití. Osvojená metodologie vědecké práce, moderní laboratorní a výpočetní techniky, pokročilé metody aplikované matematiky a statistiky spolu s jazykovými a softskills dovednostmi zajistí absolventovi odpovídající personální růst, zvýšenou prestiž ve společnosti a lepší postavení na trhu práce.

DSC_6218.jpg

Příklady témat závěrečných prací

 • Metody vizualizace daktyloskopických stop

 • Predikce a analýza spin-rotačně-vibračních spekter malých molekul

 • Přímá analýza stopových prvků v netěkavých kapalinách metodou LA-ICP-MS

 • Studium vlastností inženýrských bariér úložišť radioaktivních odpadů

 • Vývoj metod vibrační spektroskopie pro analýzu tkání

 • Vývoj metodik pro identifikaci a kvantifikaci organických látek pomocí NMR

 • Digitalizace lidské pachové signatury

 • Teorie a interpretace spekter molekulární optické aktivity

 • Analýza drog a padělků léčiv pomocí metod vibrační a chiroptické spektroskopie

 • Vývoj elektrochemických metod pro forenzní analýzu psychoaktivních látek

 • Magnetické nanočástice s plasmonickými strukturami jako analytické sondy

Příběhy našich absolventů

Kontakt
Studijní plán
diagnosis-2352652_1920.jpg

Povinnosti v rámci doktorského studia

Absolvování čtyř předmětů

Splnění zahraniční zkušenosti (měsíční stáž/vědecký výsledek se spoluautory se zahraniční afiliací)

Obhajoba dizertační práce

Absolvování vědecké konference doktorských studentů v anglickém jazyce (možné nahradit přednáškou na mezinárodní konferenci v angličtině)

Složení základní části státní doktorské zkoušky

To vše v doporučené době 4 let,
tj. standardní době studia

Vyber si labraoř
analysis-4402809_1920.jpg

Řešené projekty tematicky související s doktorským studijním programem

Projekty řešené v posledních pěti letech, na kterých se podíleli zaměstnanci Ústavu analytické chemie

Modulární mikrofluidní a milifluidní systémy pro kontinuální syntézu a separaci chirálních látek

Zesilující substráty na bázi mědi pro pokročilé techniky vibrační spektroskopie

Solvatochromní sklíčka a silikagely jako chemické převodníky umožňující spektrofotometrii bezbarvých tekutin ve viditelné oblasti spektra

Slabé interakce v terahertzové spektroskopii

Nové vícevazebné (pseudo)stacionární fáze pro chromatografické a elektromigrační separace (bio)molekul

Charakterizace anorganických nanočástic pomocí ultrarychlé hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop

Identifikace pachatele pomocí forenzní analýzy pachových a dotykových stop nalezených na místě činu

Detekce peroxidových výbušnin

ALMARA; Alternativní výplňové Matrice pro ukládání RAdioaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren

diagnosis-2352652_1920.jpg

Další informace

Další informace (například informace podmínkách přijímacího řízení, ubytování a výši stipendia) naleznete zde.

bottom of page