top of page
ai-generated-8713382_1280.jpg

D105
/ Léčiva a biomateriály

Možnost specializovat se na analýzu léčiv a na studium vlastností nových materiálů

logoVSCHT_stred_NEGtext.png
Proč tento program
test-tubes-786932_1920.jpg

Proč si vybrat právě tento doktorský studijní program?

Studijní program Léčiva a biomateriály směřuje zejména do oblastí medicinální chemie; analýza léčiv a studium struktury pevných farmaceutických substancí; výzkum a studium vlastností anorganických a polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace; farmaceutické procesní inženýrství; aplikovaná informatika pro farmaceutický průmysl.

Kde najdu po absolvování uplatnění?

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu léčiv a lékových forem, farmaceutických technologií a biomateriálů na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a vývojových, analytických či kontrolních laboratořích příslušných průmyslových podniků či státní správy, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Vědecká laboratoř

Příklady témat závěrečných prací

  • Využití techniky LC-MS při studiu potenciálních léčiv na bázi lipopeptidů

  • Vývoj metodologického systému pro charakterizaci chemické stability léčivých látek

  • Systematická strategie k vývoji metod pro stanovení genotoxických nečistot ve farmaceutických produktech

  • Identifikace biomarkerů nádorových a degenerativnich onemocnění v tělních tekutinách pomocí molekulové spektroskopie

  • Vývoj metodik pro studium farmaceuticky významných látek pomocí pokročilých technik vibrační spektroskopie

  • Analytická studie nových biologicky aktivních látek a jejich formulace

  • Vývoj metodiky charakterizace nových systémů na bázi křemičitých nanočástic

  • Vývoj metodik pro vibračně spektroskopické studium a charakterizaci nízkomolekulárních farmaceutických látek v relevantních matricích

  • Transport léčiv přes hematoencefalickou bariéru

  • Studium mezimolekulových interakcí farmaceuticky významných látek pomocí metod vibrační spektroskopie

Příběhy našich absolventů

Kontakt
Studijní plán
Laboratorní experimenty

Povinnosti v rámci doktorského studia

Absolvování čtyř předmětů

Splnění zahraniční zkušenosti (měsíční stáž/vědecký výsledek se spoluautory se zahraniční afiliací)

Obhajoba dizertační práce

Absolvování vědecké konference doktorských studentů v anglickém jazyce (možné nahradit přednáškou na mezinárodní konferenci v angličtině)

Složení základní části státní doktorské zkoušky

To vše v doporučené době 4 let,
tj. standardní době studia

Vyber si labraoř
analysis-4402809_1920.jpg

Řešené projekty tematicky související s doktorským studijním programem

Projekty řešené v posledních pěti letech, na kterých se podíleli zaměstnanci Ústavu analytické chemie

Receptor pro neuropeptid FF-2 jako potenciální cíl pro terapii obezity: vliv nových analogů RF-amid peptidů

Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimerovy nemoci

Vývoj fluorescenčních látek pro stanovení obsahu, lokalizace a transportu cholesterolu v eukaryotických buňkách

Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu

Nádorová imunoterapie: obnovenı́ protinádorové odpovědi blokádou imunitnı́ch kontrolnı́ch bodů použitı́m multifunkčnı́ch nanočástic schopných blokády CTLA-4 a eliminace ICER

Centrum vývoje originálních léčiv

Včasná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazmě

diagnosis-2352652_1920.jpg

Další informace

Další informace (například informace podmínkách přijímacího řízení, ubytování a výši stipendia) naleznete zde.

bottom of page