top of page
Vědecká pracovnice

Analytická chemie

Specializace bakalářského studijního programu Analytická a forenzní chemie

kokain.png
logoVSCHT_stred.png
Proč tento program
Zkumavky

Proč si vybrat právě tuto specializaci?

Absolventi po ukončení bakalářského studia naleznou široké uplatnění na trhu práce, zejména v nejrůznějších analytických laboratořích jak komerčních, tak státních subjektů. Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání absolvent studia se zaměřením na analytickou chemii nalezne zaměstnání v průmyslové i v akademické praxi. Absolventi mají přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách včetně odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a základní interpretace výsledků.

V čem se specializace liší od jiné?

Detailněji jsou probírány metody spektroskopické, elektrochemické, bioanalytické a separační, hlavně chromatografické a elektroforetické. Dostatečná pozornost je věnována i základům interpretace spekter naměřených různými technikami, především infračervenou spektroskopií, nukleární magnetickou rezonancí a hmotnostní spektrometrií.

Jaký základ získám?

Budete mít dobrý základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách, včetně odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a základní interpretace výsledků. V rámci této specializace je možno se během studia pomocí povinně volitelných předmětů zaměřit směrem ke klasické analytické chemii a jakostnímu inženýrství nebo na analýzu léčiv.

Jaké získám uplatnění?

 • Analytické laboratoře

 • Analýza a výroba léčiv

 • Analýza potravinových doplňků, vzorků životního prostředí

 • Výzkumné organizace

 • Vývoj nových léčiv, látek a materiálů

 • Navazující magisterské programy (například N403)

Studijní plán
Vzorky vody

Kompletní studijní plán zaměření
Analytická chemie B403A

amfetamin.png

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně dva.

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně dva.

Profilový předmět pro dané zaměření

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Více podrobností

Vyber si labraoř
gc kopie2.png
Lidé na ústavu
Veřejný mluvčí

Tito lidé Tě budou mít na starosti

0014__c0ksy0zRDa7Mzi9KBAA.jpg

Garant studijního programu

Vyučující specializačních předmětů

Sykora_David.jpg

Vyučující předmětů Rozpoznávání padělků, Úvod do separačních metod, Spřažené metody

Záruba_Kamil.jpg

Vyučující předmětů Analytická chemie I a Analytická chemie II

Řezanka_Pavel.jpg

Vyučující předmětu Speciální analytické metody pro léčiva

porfyrin kopie.png
Závěrečné práce
laboratory-563423_1920.jpg

Příklady témat závěrečných prací

 • Analýza primárních pachových molekul a skupinové identifikace lidí

 • Prvková analýza čaje

 • Spektrometrická charakterizace povrchu nanočástic používaných pro kontrolované uvolňování léčiv

 • Spektroskopická analýza vzorků krevní plazmy pacientů s karcinomem slinivky břišní

 • Kationtové specie arsenu v potravinách

 • Molekulárně spektroskopická analýza krevní plazmy pacientů s Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí

 • Určování padělků léčiv pomocí terahertzové spektroskopie

 • Vývoj metodiky pro analýzu krevní plazmy pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie

metadon.png
Kontakt
Vzorky vody

Příběhy našich absolventů

bottom of page