top of page
Vědecká pracovnice

Analytická chemie

Specializace bakalářského studijního programu Analytická a forenzní chemie

kokain.png
logoVSCHT_stred.png
Proč tento program
Zkumavky

Proč si vybrat právě tuto specializaci?

Absolventi po ukončení bakalářského studia naleznou široké uplatnění na trhu práce, zejména v nejrůznějších analytických laboratořích jak komerčních, tak státních subjektů. Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání absolvent studia se zaměřením na analytickou chemii nalezne zaměstnání v průmyslové i v akademické praxi. Absolventi mají přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách včetně odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a základní interpretace výsledků.

V čem se specializace liší od jiné?

Detailněji jsou probírány metody spektroskopické, elektrochemické, bioanalytické
a separační, hlavně chromatografické a elektroforetické. Dostatečná pozornost je věnována
i základům interpretace spekter naměřených různými technikami, především infračervenou spektroskopií, nukleární magnetickou rezonancí a hmotnostní spektrometrií.

Jaký základ získám?

Budete mít dobrý základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách
a základních analytických metodách, včetně odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a základní interpretace výsledků. V rámci této specializace je možno se během studia pomocí povinně volitelných předmětů zaměřit směrem ke klasické analytické chemii a jakostnímu inženýrství nebo na analýzu léčiv.

Jaké získám uplatnění?

 • Analytické laboratoře

 • Analýza a výroba léčiv

 • Analýza potravinových doplňků, vzorků životního prostředí

 • Výzkumné organizace

 • Vývoj nových léčiv, látek a materiálů

 • Navazující magisterské programy (například N403)

Studijní plán
Vzorky vody

Kompletní studijní plán zaměření
Analytická chemie B403A

amfetamin.png

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně dva.

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně dva.

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Profilový předmět pro dané zaměření

Více podrobností

Vyber si labraoř
gc kopie2.png
Lidé na ústavu
Veřejný mluvčí

Tito lidé Tě budou mít na starosti

0014__c0ksy0zRDa7Mzi9KBAA.jpg

Garant studijního programu

Vyučující specializačních předmětů

Sykora_David.jpg

Vyučující předmětů Rozpoznávání padělků, Úvod do separačních metod, Spřažené metody

Záruba_Kamil.jpg

Vyučující předmětů Analytická chemie I a Analytická chemie II

Řezanka_Pavel.jpg

Vyučující předmětu Speciální analytické metody pro léčiva

porfyrin kopie.png
Závěrečné práce
laboratory-563423_1920.jpg

Příklady témat závěrečných prací

 • Analýza primárních pachových molekul a skupinové identifikace lidí

 • Prvková analýza čaje

 • Spektrometrická charakterizace povrchu nanočástic používaných pro kontrolované uvolňování léčiv

 • Spektroskopická analýza vzorků krevní plazmy pacientů s karcinomem slinivky břišní

 • Kationtové specie arsenu v potravinách

 • Molekulárně spektroskopická analýza krevní plazmy pacientů s Alzheimerovou chorobou a vaskulární demencí

 • Určování padělků léčiv pomocí terahertzové spektroskopie

 • Vývoj metodiky pro analýzu krevní plazmy pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie

metadon.png
Kontakt
Vzorky vody

Příběhy našich absolventů

bottom of page