top of page
mood-raising-4741333_1920.jpg

Analýza léčiv

Specializace bakalářského studijního programu Analytická a forenzní chemie

kokain.png
logoVSCHT_stred.png
Proč tento program
DSC_8282.jpg

Proč si vybrat právě toto zaměření?

Absolventi bakalářského studia získají zvýšenou kvalifikaci jako odborní pracovníci při analýze a výrobě léčiv ve farmaceutických firmách. Všichni studenti naleznou uplatnění například při analýze potravinových doplňků, kosmetických přípravků, vzorků životního prostředí, vzorků nových materiálů apod. Absolventi naleznou také velmi dobré uplatnění ve vědeckých institucích zaměřených na výzkum v nejrůznějších sférách včetně výzkumu nových léčiv, látek, materiálů atd.

V čem se specializace liší od jiné?

Detailněji jsou probírány metody spektroskopické, elektrochemické, bioanalytické a separační, hlavně chromatografické a elektroforetické. Dostatečná pozornost je věnována i základům interpretace spekter naměřených různými technikami, především infračervenou spektroskopií, nukleární magnetickou rezonancí a hmotnostní spektrometrií.

Jaký základ získám?

Budete mít dobrý základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních analytických metodách, včetně odběru vzorku, jeho přípravy k analýze, provedení měření, zpracování dat a základní interpretace výsledků. V rámci této specializace je možno se během studia pomocí povinně volitelných předmětů zaměřit směrem ke klasické analytické chemii a jakostnímu inženýrství nebo na analýzu léčiv.

Jaké získám uplatnění?

Analytické laboratoře
Analýza a výroba léčiv
Analýza potravinových doplňků, vzorků živ. prostředí
Výzkumné organizace
Vývoj nových léčiv, látek a materiálů

Navazující magisterské programy (například N403)

Studijní plán
DSC_6218.jpg

Kompletní studijní plán se zaměřením na Analýzu léčiv

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

0/0/4

2/2/0

3/2/0

1/2/0

0/0/4

0/2/0

3/2/0

2/0/0

2/2/0

1/3/0

KZ

KZ

Z+Zk

Z+Zk

KZ

Z+Zk

Z+Zk

Zk

Z+Zk

Z+Zk

3

5

6

4

3

2

6

3

5

5

3/1/0

2/1/0

0/0/4

2/2/0

2/0/0

2/3/0

3/0/0

3/2/0

Z+Zk

Z+Zk

KZ

Zk

Zk

Z+Zk

Zk

Z+Zk

5

4

3

3

3

6

5

6

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně dva.

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

Povinně volitelný předmět B v obou semestrech:

Tělesná výchova nebo Sportovní kurz

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

1/1/0

0/0/4

2/0/0

2/0/0

0/0/4

0/0/3

0/0/6

2/0/0

2/0/0

2/0/0

2/3/0

KZ

KZ

Zk

Zk

KZ

KZ

Z

Zk

Zk

Zk

Z+Zk

2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

6

0/0/4

0/0/12

2/0/0

0/3/0

0/3/0

3/1/0

KZ

Z

Zk

KZ

KZ

Z+Zk

4

15

3

3

3

5

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně dva.

Z předmětů pod čarou si volíš nejméně jeden.

amfetamin.png

Profilové předměty pro dané zaměření

Více podrobností

Vyber si labraoř
Lidé na ústavu
DSC_6198.jpg

Tito lidé Tě budou mít na starosti

Garant studijního programu

0014__c0ksy0zRDa7Mzi9KBAA.jpg
gc2 kopie.png

Vyučující specializačních předmětů

Sykora_David.jpg

Vyučující předmětů Rozpoznávání padělků, Úvod do separačních metod, Spřažené metody

Záruba_Kamil.jpg

Vyučující předmětů Analytická chemie I a Analytická chemie II

Řezanka_Pavel.jpg

Vyučující předmětu Speciální analytické metody pro léčiva

Závěrečné práce
DSC_8568.jpg

Příklady témat závěrečných prací

  • Studium Alzheimerovy choroby metodami chiroptické a vibrační spektroskopie

  • Studium uvolňování antibakteriálních látek, lipofosfonoxinů, z různých biomateriálů

  • In vivo analýza plicní tkáně Ramanovou mikrosondou

  • Prvková analýza kosmetických produktů metodami atomové spektrometrie

  • Elektrodové pole pro porovnání léčiv

  • Vliv vnějších fyzikálně-chemických podmínek na strukturu kokainu

  • Elektrochemické senzory pro psychotropní látky

  • Metody pro detekci množství léků v odpadních vodách

  • Využití Ramanovy mikrosondy v in vivo diagnostice kolorektálního karcinomu

MDMA.png
Kontakt
Vzorky vody

Příběhy našich absolventů

bottom of page